Pravidla oddílu Triatlon Plzeň, z.s.

 

• Rodiče zodpovídají za dopravu dítěte na akce pořádané oddílem (trénink, testy, závody, soustředění, semináře, atp.).
• Rodiče zodpovídají za vyzvednutí dítěte v době ukončení tréninku, po tréninku již trenér za dítě nenese odpovědnost.
• Sportovci a trenéři jsou povinni být na tréninku min. 10 minut před zahájením tréninkové jednotky a mít na každý trénink v řádném stavu vybavení (kolo, obuv, pomůcky), dostatečné oblečení a pití.
• Sportovci a trenéři jsou povinni účastnit se tréninků, závodů a testů, které určí trenér sportovce, případně hlavní trenér.
• Sportovci a trenéři jsou povinni účastnit se tréninků, závodů, vyhlášení výsledků, soustředění a testů v oddílovém oblečení.
• Členové oddílu jsou povinni respektovat nominační kritéria určená trenérem před každým závodem.
• Sportovec je povinen respektovat ostatní sportovce, trenéry a personál oddílu.
• Sportovec je povinen omluvit se z tréninku, na který se nemůže dostavit, příslušnému trenérovi, nejpozději 4 hodiny před tréninkem, ideálně 24 hodin předem.
• V případě neplnění podmínek (např. neomlouvání se, pozdní příchody, nevhodné chování na tréninku) má trenér příslušné tréninkové skupiny možnost navrhnout udělení sankce sportovci. O druhu sankce/ztrátě benefitů rozhoduje trenérská rada.
• Druhy sankcí: a) napomenutí, b) zákaz účasti na tréninku, soustředění či závodu, c) ztráta nároku na výhody (slevy na oblečení a soustředění, bonusový program), d)peněžitý trest (až do výše způsobené škody), e) vyloučení z oddílu.
• Pro čerpání výhod (například oblečení zdarma a sleva na soustředění) je nutná pravidelná účast na trénincích všech disciplín triatlonu a start na min. 3 závodech Českého poháru v aquatlonu či silničním triatlonu. U minipřípravky a sportovců žijících mimo Plzeň jsou tyto podmínky řešeny individuálně.
• Sportovec je povinen účastnit se testů, dle kterých bude zařazen do tréninkových skupin A, B. Míra podpory ze strany oddílu a TAP vychází z účasti na trénincích a výsledků testů TAP resp. limitů SCM (ČTA) a výkonů na národních a mezinárodních závodech.
• Při účasti méně než 3 sportovců se trénink ruší, ke komunikaci se používá skupinový Messenger dané tréninkové skupiny.
• V době státních svátků a prázdnin se tréninky ruší u kategorie minipřípravky a přípravky, u skupiny Elite je forma a zajištění přípravy stanovena trenérem .
• Skupina Elite má nárok na tréninkový plán, délka mikrocyklu je v gesci trenéra příslušné skupiny.
• Sportovec je povinen mít, a odevzdat vedení spolku, platnou prohlídku zdravotní způsobilosti.
• V případě výjimečné události je povinností každého trenéra za sebe včas zajistit adekvátní náhradu. V krajním případě trénink zrušit a o zrušení včas informovat prostřednictvím Messengeru.

• Studenti Sportovního gymnázia a ZČU žádají trenéra emailem o omluvenku minimálně týden před danou akcí.
• Sportovec je povinen bez prodlení informovat trenéra o absolvovaných závodech či náročných trénincích v jiných sportech (obzvláště víkendové zatížení) a o změnách zdravotního stavu.

• V případě, že sportovec nemá, i přes výzvu, uhrazen členský příspěvek či pololetní kurzovné, nebude mu umožněn přístup na trénink.
• Přihlašování na soustředění probíhá na webových stránkách www. triatlonplzen.cz, vždy s uvedením data uzávěrky přihlášek a danými storno podmínkami. V případě výkonnostně selektivního soustředění je výběr v gesci trenérské rady.
• Soustředění se mohou účastnit pouze sportovci, kteří mají odpovídající zdravotní stav. Sportovec musí na začátku soustředění odevzdat příslušné dokumenty (ke stažení na webu).
• Přihlašování na závody ČP v silničním triatlonu a ČP v aquatlonu bude probíhat do předem daného termínu. V případě nepřihlášení v předstihu zaniká sportovci nárok na hrazení startovného oddílem. V případě neúčasti si závodník sám ruší přihlášku na příslušnou akci a startovné uhradí zpět na účet oddílu do 7 dnů po termínu daného závodu.
• Startovné může být uhrazeno i z ostatních závodů (prioritně z disciplín triatlonu, druhotně z těch, které slouží ke zvýšení kondice a výkonnosti sportovce). Podmínkou je, aby závodník startoval v dresu TAP a ve výsledkové listině byl uveden za Triatlon Plzeň. K proplacení dodá řádné potvrzení o zaplacení a výsledkovou listinu. (jedná se např. o běžecké závody, cyklomaratony, MTB závody, závody v silniční cyklistice, atp.)
• V případě nerespektování produktového partnera oddílu bude stanovena smluvní pokuta . O volbě partnera /produktu rozhoduje hlasováním trenérská rada.
• Zapůjčení movitého majetku Triatlon Plzeň, z.s. proběhne na základě smlouvy o zapůjčení. Sportovec je povinen udržovat majetek v řádném stavu.

• Členové jsou povinni nosit oddílové vybavení (dresy)

• Složení trenérské rady 2023/2024: Jan Řehula, T. Plojhar, Jiří Kahuda, Daniel Follprecht, Pavel Litvan, Jakub Řehula

Vnitřní směrnice se může v průběhu roku měnit.

Mgr. Jan Řehula, předseda
Datum poslední úpravy: 30.září 2023